Jednoduché webové stránky (nejen) pro bytová družstva 19. června 2024, 17:46

PROBYTOVADRUZSTVA-LOGO 2


[ Úvodní stránkaObchodní podmínky ]


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky služby PROBYTOVADRUZ­STVA.CZ platné od 1. 6. 2014

(1) Vymezení pojmů

 • Provozovatelem (Služby) se rozumí společnost ParCon & Partner, v. o. s., se sídlem Kavčí plácek 121/1, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 64825264, zapsaná ve veřejném (obchodním) rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 5253, datum zápisu 15. 11. 1995, e-mailová adresa info@probytovadruzstva.cz nebo info@parcon.cz;
 • Zájemcem (o Službu) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která navštíví internetové stránky Služby a vyplněním a odesláním objednávky projeví zájem o zřízení služby a uzavření smlouvy;
 • Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dále uvedeným způsobem uzavře s Provozovatelem smlouvu na poskytování Služby;
 • Službou se rozumí nedílný komplet těchto dílčích komponent: /a/ provoz a též registrace domény 2. řádu na české národní internetové doméně (např. probytovadruz­stva.cz), přičemž jako vlastník této domény bude veden Uživatel; /b/ provoz (webhosting) internetových stránek s možností jejich úpravy Uživatelem (dále jen Redakční systém) s adresou výše zmíněné Uživatelovy domény; /c/ provoz nejméně jedné e-mailové adresy či více e-mailových adres odvozených od názvu Uživatelovy domény (např. info@probytovadruzstva.cz); pokud doména (ad a) je již Zájemcem či Uživatelem zaregistrována, provede Provozovatel v součinnosti se Zájemcem či Uživatelem její převod v rámci národního registru domén (CZ.NIC) tak, aby na ní bylo možno instalovat a provozovat Službu jako komplet (tento převod znamená změnu NS-SETu, registrátora domény, popř. kontaktních údajů dle pokynů Provozovatele, přičemž vlastnictví domény zůstane vždy na straně Zájemce nebo Uživatele); tento převod provedou Provozovatel a Zájemce či Uživatel bez vzájemných finančních nároků, vzniknou-li s převodem další související náklady, nese je Zájemce nebo Uživatel;
 • celková kvóta (přidělený diskový prostor) Služby činí 50 MB (sdílený pro Redakční systém a jeho soubory i pro e-mailové adresy);
 • Služba nezahrnuje poskytnutí zdrojového kódu Redakčního systému ani přístup k doméně a webovému prostoru Služby pomocí protokolu FTP;
 • Dodatkovou službou se rozumí činnost poskytnutá Uživateli Provozovatelem nad rámec Služby, bude-li Uživatelem samostatně požadována.

(2) Sdělení před uzavřením smlouvy

Provozovatel sděluje Zájemci následující informace před uzavřením smlouvy:

 • náklady Uživatele či Zájemce na prostředky komunikace na dálku (přístup k webovým stránkám PROBYTOVADRUZ­STVA.CZ a další úkony související s uzavřením smlouvy) odpovídají cenám, které Uživatel běžně platí za připojení k síti internet;
 • před uzavřením smlouvy bude Zájemci formou e-mailu zaslána zálohová faktura na provoz služby na následujících 12 měsíců;
 • uhrazením této zálohové faktury bude smlouva považována za uzavřenou na dobu určitou v délce 12 měsíců od přijetí úhrady, přičemž Služba bude zprovozněna nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů po přijetí této platby zálohové faktury;
 • od uzavřené smlouvy nemůže po dobu její platnosti a účinnosti (12 měsíců – viz výše) Provozovatel ani Uživatel odstoupit, smlouvu však lze vypovědět;
 • v případě sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem není stanovena žádná forma mimosoudního vyřizování těchto sporů (stížností);
 • jako forma veškeré komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem, popř. Zájemcem se stanovuje komunikace prostřednictvím e-mailu, u Provozovatele jde o e-mailové adresy uvedené výše, u Uživatele o e-mailovou adresu, kterou uvedl při objednávce Služby nebo jinou následně Provozovateli sdělenou adresu včetně adresy zřízené v rámci Služby, u Zájemce jde o e-mailovou adresu, se kterou s Provozovatelem komunikuje;
 • Provozovatel a Uživatel, popř. Zájemce souhlasí s tím, že zálohová faktura a následně daňový doklad bude zasílán formou e-mailu ve formátu PDF, doklady v papírové podobě nebudou zasílány.

(3) Cena Služby

Cena Služby je uvedena na internetových stránkách www.probytovadruzstva.cz. Je platná a účinná pro celou dobu trvání smlouvy a po tuto dobu nebude měněna, ledaže by Uživatel požadoval změnu rozsahu Služby.

Cenu Služby je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Změna ceny je platná a účinná jejím zveřejněním na internetových stránkách www.probytovadruzstva.cz. Jak je uvedeno v první větě tohoto článku, změna ceny Služby se netýká již uzavřených a tedy platných a účinných smluv.

Cena Dodatkové služby je uvedena na interneových stránkách www.probytovadruzstva.cz. Je platná a účinná v okamžiku jejího požadování Uživatelem. Cenu Dodatkové služby je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.

(4) Objednávka Služby, uzavření smlouvy, změna rozsahu Služby, ukončení smlouvy, výpověď smlouvy

 • objednávka Služby je k dispozici v elektronické verzi na internetových stránkách www.probytovadruzstva.cz, odkud ji Zájemce odesílá prostřednictvím sítě internet; pokud je objednávka Zájemcem vyplněna neúplně, chybně či nesrozumitelně, vyzve jej Provozovatel k doplnění;
 • Zájemce či Uživatel jsou srozuměni s tím, že Provozovatel poskytne následující údaje o něm třetím osobám, a to výhradně v nezbytném rozsahu v souvislosti s registrací domény Uživatele. Jde o následující údaje: jméno, příjmení (u fyzických osob) či název nebo obchodní firma (u právnických osob), sídlo, IČ, DIČ a e-mailová adresa Uživatele či Zájemce, výhradně u nepodnikajících fyzických osob též datum narození; jiné než zde uvedené údaje nebudou bezvýhradně třetím osobám bez výslovného souhlasu Uživatele, popř. Zájemce Provozovatelem žádným způsobem sděleny;
 • na základě vyplněné objednávky vystaví Provozovatel Zájemci zálohovou fakturu obsahující cenu Služby se splatností 10 dní; po dobu splatnosti se Provozovatel cítí být vázán obsahem objednávky; nemůže však garantovat, že po dobu splatnosti nedojde k zaregistrování Zájemcem vybrané domény jinou osobou;
 • smlouva se považuje za uzavřenou dnem přijetí platby zálohové faktury Provozovatelem;
 • nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů po přijetí platby zálohové faktury zašle Uživateli daňový doklad, zprovozní Provozovatel Uživateli Službu a sdělí mu veškeré přístupové údaje k plnému využívání Služby, tedy zejména uživatelská jména a hesla pro přístup k Redakčnímu systému a k e-mailovým schránkám a dále internetové adresy, z nichž se k Redakčnímu systému a e-mailovým schránkám přistupuje; na žádost Uživatele Provozovatel sdělí také přístup k e-mailovým schránkám prostřednictvím protokolu POP3, přičemž přístupy k protokolu SMTP Provozovatel neposkytuje;
 • nejpozději 14 dní před skončením doby, na kterou byla smlouva uzavřena, zašle Provozovatel Uživateli zálohovou fakturu obsahující Cenu služby na dalších 12 měsíců dle aktuálního ceníku se splatností 10 dní; je-li tato zálohová faktura uhrazena, uzavírá se nová smlouva na dobu určitou 12 měsíců ode dne následujícího po ukončení smlouvy původní a vztahují se na ni ustanovení obchodních podmínek Služby platné a účinné k okamžiku přijetí úhrady zálohové faktury Uživatelem; v případě neuhrazení původní smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena a Služba bude včetně registrace domény u národního registru domén (CZ.NIC) zrušena;
 • uživatel může požádat Provozovatele o změnu rozsahu Služby, a to zejména v oblasti zvýšení či snížení počtu e-mailových adres Služby (přičemž nejmenší počet těchto adres je jedna); v případě zvětšení rozsahu Služby vystaví Provozovatel Uživateli zálohovou fakturu na cenu zvětšeného rozsahu Služby na období od prvního celého kalendářního měsíce do konce platnosti a účinnosti smlouvy se splatností 10 dní a nejpozději ve lhůtě 3 pracovní dny po její úhradě rozsah Služby rozšíří, sdělí uživateli všechny potřebné přístupové údaje a zašle mu daňový doklad; v případě zmenšení rozsahu Služby sdělí Uživatel okamžik, k němuž si přeje rozsah Služby zmenšit, po zmenšení rozsahu Služby zašle Provozovatel Uživateli opravný daňový doklad (“dobropis”) a do 10 dnů vrátí Uživateli poměrnou část ceny Služby na Uživatelem sdělený bankovní účet;
 • finanční vypořádání při zvětšení či zmenšení rozsahu Služby probíhá v cenách platných a účinných v době uzavření smlouvy na Službu;
 • smlouva se ukončuje dobou, na kterou byla uzavřena nebo výpovědí;
 • smlouvu může Uživatel nebo Provozovatel kdykoliv vypovědět; výpověď je platná, pokud je zaslána z e-mailové adresy Provozovatele nebo Uživatele, která je specifikována v článku (2) těchto obchodních podmínek;
 • výpovědní doba v délce 1 kalendářní měsíc počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně;
 • Provozovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud zjistí či je jinou osobou upozorněn na to, že údaje zveřejněné Uživatelem na internetových stránkách Služby jsou ve zjevném rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud Provozovatel změní obchodní podmínky tak, že se tak smlouva stane pro Uživatele nevýhodnou či neakceptovatelnou;
 • po ukončení běhu výpovědní doby je Provozovatel povinen vystavit a zaslat Uživateli opravný daňový doklad (“dobropis”) na poměrnou část služby určenou podle celých kalendářních měsíců od ukončení smlouvy výpovědí do uplynutí doby, na kterou byla smlouva původně uzavřena, tato částka bude Provozovatelem vrácena na bankovní účet, který mu Uživatel sdělí, a to do 14 dnů ode dne vystavení opravného daňového dokladu.

(5) Další práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

Provozovatel se dále zavazuje:

 • zajistit provoz Služby nepřetržitě po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a v případě přerušení provozu Služby delšího než 12 hodin bez přestávky vrátit Uživateli na jeho žádost poměrnou část uhrazené ceny Služby, v tomto případě se použije přiměřeně stanovení o vystavení opravného daňového dokladu (“dobropisu”) a vracení částky Provozovatelem při výpovědi smlouvy jak je uvedeno v článku 4 těchto obchodních podmínek;
 • informovat Uživatele s dostatečným předstihem o případných změnách či omezeních v provozu Služby, pokud budou tyto události známy Provozovateli předem;
 • na základě sdělení Uživatele udržovat aktuální údaje o něm zejména v národním registru domén (CZ.NIC);
 • do 7 kalendářních dnů provést Uživatelem požadovanou Dodatkovou službu, pokud její provedení předtím Uživateli potvrdil;
 • na dotaz Uživatele mu bezplatně sdělit výši jeho využité kvóty (využité přidělené diskové kapacity) Služby;

Uživatel se dále zavazuje:

 • používat Službu v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
 • nezneužívat zejména e-mailovou adresu Služby k rozesílání řetězových či nevyžádaných e-mailových zpráv (tzv. spamů);
 • informovat Provozovatele v dostatečném předstihu o případných změnách ve svých kontaktních údajích;

uhradit Provozovateli cenu požadované a Provozovatelem odsouhlasené Dodatkové služby;

 • nepřekračovat přidělenou kvótu (diskový prostor) Služby;

Uživatel zároveň zcela vyvazuje Provozovatele z odpovědnosti za jakékoliv údaje a data, která budou Uživatelem zveřejněna či posílána formou e-mailových zpráv prostřednictvím Služby. Provozovatel také neodpovídá žádným způsobem za škody, které by mohly uživateli vzniknout v souvislosti s používáním Služby. Provozovatel neodpovídá za funkčnost a provoz Služby, pokud bude Uživatelem překročena kvóta (přidělený diskový prostor) Služby.

(6) Základní charakteristiky Služby

Služba je nedílným kompletem dále uváděných komponent se sdíleným diskovým prostorem (kvótou) 50 MB pro všechny komponenty dohromady.

/a/ komponenta internetová doména 2. řádu zahrnuje:

 • zaregistrování této domény (např. probytovadruz­stva.cz) u národního registru domén (CZ.NIC), přičemž jako vlastník domény bude registrován Uživatel;
 • provoz (webhosting) této domény;
 • případnou aktualizaci údajů Uživatele (vlastníka domény) v národním registru domén (CZ.NIC)

/b/ komponenta Redakční systém zahrnuje:

 • přístup k Redakčnímu systému pomocí samostatné internetové adresy;
 • definici základního menu internetových stránek Služby včetně barevného schématu;
 • možnost editování stránek obsahujících text, tabulky, číslované odstavce či odstavce s odrážkami a vkládání obrázků;
 • možnost editování stránek obsahujících dokumenty ke stažení;
 • možnost editování zveřejňovaného kalendáře událostí;
 • možnost editování stránek obsahujících kontaktní či objednávkový formulář odesílaný na zadanou e-mailovou adresu Uživatele;
 • možnost editování stránek obsahujících tzv. knihu návštěv pro zadávání vzkazů apod.;
 • možnost definování skupiny návštěvníků s uživatelskými jmény a hesly pro přístup ke stránkám Služby určených jen pro tyto skupiny;

/c/ komponenta e-mailové schránky zahrnuje:

 • přístup k e-mailové schránce pomocí samostatné internetové adresy (webové rozhraní k e-mailu, dále jen “webové rozhraní”), popř. na žádost Uživatele též prostřednictvím protokolu POP3;
 • prostřednictvím webového rozhraní běžnou práci s e-mailovými zprávami, především jejich přijímání a odesílání – obojí včetně příloh.

Služba může být dále vyvíjena a zdokonalována, mohou být přidávány nové funkce a vlastnosti – to vše i bez předchozího upozornění Uživatele. Všechny výše uvedené charakteristiky Služby však budou zachovány.

(7) Závěrečná ujednání

Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Stanou-li se změněné obchodní podmínky pro Uživatele nevýhodné či neakceptovatelné, je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby tak, jak je uvedeno v článku 4 těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ode dne 1. 6. 2014 do odvolání.


Službu ProBytovaDruz­stva.cz Vám přináší ParCon & Partner, v. o. s.